Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

PLANOWANE DZIAŁANIA

PLANOWANE DZIAŁANIA

Najbliższym działaniem planowanym w ramach projekty jest spotkanie RADAR zaplanowane na wrzesień tego roku.

Uczestnicy spotkania zostaną zapoznani z problematyką związaną z konfrontacją pierwszych projektów miejscowych planów ze wskazanymi w ramach poprzedniego spotkania RADAR kwestiami lokalnymi.

W podgrupach uczestnicy spotkania dyskutować będą nad optymalnymi rozwiązaniami do opracowywanych projektów planów miejscowych – zaproponowane rozwiązania będą podlegały głosowaniu przez uczestników spotkania.

Wskazane propozycje zmian o największym priorytecie zostaną uwzględnione już w kolejnej fazie pracy nad projektami dokumentów planistycznych.

Powrót