Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Zakres przedmiotowy prac wyznacza uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/356/16 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. 20 Stycznia.

Zakres przedmiotowy prac wyznacza uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/356/16 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. 20 Stycznia.

Granice obszaru obejmują teren o powierzchni około 89,9 ha ograniczony ul. 20 - go Stycznia, ul. Projektowaną 5KD-G2/2, ul. Graniczną, zachodnią granicą Lasku Miejskiego (działek nr 10 (obręb P - 21) i nr 5 (obręb P - 22)), północną granica działek nr 5 (obręb P - 22), nr 125 (obręb P - 21) oraz nr 124 (obręb P - 21), zachodnią granicą działek nr 124 (obręb P - 21) oraz nr 5 (obręb P - 22).
Obszar położony jest na południowo-wschodnich obrzeżach miasta – rejon ul. 20 stycznia.

Rozstrzygane będą przede wszystkim kwestie budownictwa mieszkaniowego.


Aktualnie obszar objęty pracami planistycznymi nad planem jest zainwestowany głównie wzdłuż ul. 20 Stycznia i ul. Borowej w pasie o szerokości ok. 50 - 100 m. W obszarze brak dróg wewnętrznych.
Na pozostałej części są tereny upraw rolnych oraz tereny nieużytków rolnych.


Główne problemy ujawnione w trakcie realizacji ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to:

  • brak możliwości skomunikowania terenu między ul. 20 Stycznia a ul. Nowoprojektowaną (5KD-G2/2) (obowiązujący plan nie wyznacza żadnych dróg w tym rejonie),
  • brak możliwości inwestowania,
  • wielu właścicieli, długie i wąskie działki.
Powrót